Učitavam tražilicu...

IRIS - Integrirani računovodstveni informatički sustav koriste

Osnovne informacije o Infopartner IRIS programu

Infopartner IRIS je integrirani računovodstveni informacijski softver namijenjen poslovanjima manjih, srednjih i većih poduzeća i obrta.

Odlikuje se slijedećim karakteristikama:

  • jednostavnost i lakoća korištenja
  • sigurnost, stabilnost, pouzdanost i brzina sustava
  • integriranost podataka i neovisnost modula
  • usklađenost s propisima, moderan pristup, funkcionalnost i napredne mogućnosti
  • integracija s Internet servisima
  • rad putem Interneta i napredne osobine razmjene i sinkronizacije podataka

Programom je omogućeno vođenje knjigovodstvenog poslovanja za neograničen broj radnih organizacija i kroz neograničen broj poslovnih godina - sve u okviru iste baze podataka i jednog programa.

Program omogućava rad u:

  • neograničeno velikoj mreži računala i korisnika
  • podržava rad na udaljenim lokacijama
  • razmjenu podataka između knjigovodstvenih servisa i ostalih korisnika programa ili klijenata

Program je razvijen za Microsoft Windows operativni sustav.
Minimalna konfiguracija potrebna za rad sa programom mora imati Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 operativni sustav, 17" monitor rezolucije 1024x786, 256MB RAM-a i 20 GB HDD

Infopartner IRIS je konkurentan proizvod jer za razumnu cijenu dobivate vrhunsku kvalitetu i napredne mogućnosti

Sigurnost i stabilnost sustava

Pri odabiru baze podataka, projektiranju i programiranju najbitniji kriteriji bili su sigurnost podataka i stabilnost sustava. Zbog sigurnosti, stabilnosti, pouzdanosti, robusnosti, kvalitete i brzine odabrana je najjača i najnaprednija relacijska baza podataka Microsoft SQL server.
Povjerljivost podataka osigurana je sustavom korisničkih imena i lozinki. Pristup i rad s podacima može se ograničiti na točno određenu grupu korisnika ili pojedinačnog korisnika. Točno se zna koji je podatak tko i kada unosio, kao i tko ikada je podatak mijenjao.

Program je pisan jednim od najboljih razvojnih alata za Windows platformu CogeGear Delphijem u client-server aarhitekturi.

Jednostavnost, intuitivnost i prilagodljivost

Rad s programom je izrazito jednostavan. Osiguran je jednoobrazan pristup svim dijelovima programa, bez obzira odakle se što poziva - s lokalnog računala, iz mreže ili putem Interneta

Korisničko sučelje je pregledno i omogućava brzinu i jednostavno snalaženje u programu. Svi poslovni procesi su pregledni i sugestivni. Intuitivan pristup osigurava brzinu i funkcionalnost. Ako su prilikom unosa neki podaci neophodni korisnik se upozorava da te podatke mora unijeti. na mnogim mjestima postoje napomene i objašnjenja o namjeni pojedinih podataka. omogućen je funkcionalan rad mišom i/ili tipkovnicom.

Svaki korisnik kroz Moje postavke može sebi prilagoditi izglede izbornika, izgled radne površine, rad s Internet servisima. u svakom modulu koji se koristi kroz postavke pojedinog modula korisnik sam može prilagoditi i podesiti opcije programa, čime se osigurava osobnost-individualnost pristupa

Podrška razvoju programa omogućava redovite nadogradnje (update). Na samom updateu podataka i programa rađeno je puno. Nadogradnja je jednostavna i omogućava brzu i točnu isporuku svih novih verzija programa

Moduli

Fiskalne POS blagajne

Fiskalne POS blagajne

Modul Fiskalne POS blagajne omogu�uje napredan oblik prodaje u trgovini, ugostiteljstvu i slobodnim zanimanja sukladno svim propisima i zakonima

Povezan je s ostalim modulima IRIS-a. i mo�e se koristiti samostalno, u mre�i ili na dislociranoj lokaciji uz naprednu sinhronizaciju podataka

Financijsko knjigovodstvo

Financijsko

Modul financijskog knjigovodstva centralni je modul Infopartner IRIS-a. U samom modulu integrirana je glavna knjiga sa salda kontima kupaca i dobavljača i porreznim evidencijama. Putem automatskih knjiženja modul financijskog knjigovodstva integriran je s drugim modulima Infopartner IRIS-a.

Inicijalno se može koristiti i prazan ili RRIF-ov računski plan kojeg korisnik može prilagoditi sebi. Program podržava knjiženje temeljnica s unosom mjesta troška ili poslovnih/pogonskih pozicija. Program pamti sheme kontiranja i generira predloške za kontiranje. Putem predložaka višestruko se ubrzava i pojednostavljuje rad s programom.

Kod knjiženja bankovnih izvoda program na kontima kupaca-dobavljača automatski nudi otvorene stavke i na taj način omogućava automatsko zatvaranje otvorenih stavaka. Korištenjem veznih oznaka još se preciznije određuje protustavka za zatvaranje. Programom je predviđeno zatvaranje ulazno/izlaznih računa i plaćanja u omjerima 1:n i n:1 -> n:n.

Za R2 ulazne račune obrtnika program prilikom plaćanja automatski generira temeljnicu kojom se inicijaliziraju podaci za porezne evidencije i obrazac PDV-a.

Program prilikom knjiženja ulaznih računa omogućava automatsko automatsko generiranje temeljnice vlastite potrošnje u omjerima 30%, 80% ili 100%. Prilikom knjiženja ulaznih računa omogućeno je automatsko generiranje naloga za plaćanje.

Modul financijskog knjigovodstvo sadrži slijedeće izvještaje: bruto bilancu, stanje po kontima, karticu konta, stanje analitike kupaca i dobavljača, kartice poslovnih partnera, kartice otvorenih stavaka, izvod otvorenih stavaka, bilancu po mjestu troška, karticu mjesta troška, knjige ulaznih računa, knjige izlaznih računa, obrazac PDV, PDV-K, statističke izvještaje, (obrazac TSI-POD) i obrazac GFI-POD), kontrole uparenosti temeljnica i PDV-a, financijski plan za proračunske korisnike, dnevnik knjiženja, sintetike dokumenata, ispise dokumenata i simulaciju dobiti/gubitka.

Program podržava izradu prijedloga kompenzacije s automatskim popunjavanjem prijedloga s otvorenim stavkama i generiranje temeljnice za kompenzaciju.

Neprofitno knjigovodstvo

Modul neprofitnog knjigovodstva uz sve osobine koje ima modul financijskog knjigovodstva sadrži mogućnost knjiženja po fondovima, odnosno praćenja profitnog i neprofitnog poslovanja. Pored standardnih izvještaja omogućeno je dobivanje statističkih obrazaca: GFI-POD, TSI-POD, TSI-N, PR-RAS-NPF i BIL-NPF.

Knjigovodstvo obrtnika

Modul knjigovodstva obrtnika sadrži salda konti kupaca i dobavljača, stanje analitike kupaca i dobavljača, kartice poslovnih partnera i otvorenih stavaka. Prilikom plaćanja ulaznih i izlaznih računa program automatski nudi kartice otvorenih stavaka i omogućava automatsko zatvaranje u omjeru računi:uplate 1:n i n:1 -> n:n.

Modulom je podržano kontiranje svih poslovnih događaja.

Kontrola bankovnih izvoda omogućena je postojanjem knjihe primitaka i izdataka, knjige plaćanja osnovnih sredstava i knjige pomoćnih eveidencija. Svi poslovni događaji u poslovanju obrtnika knjiže se u odgovarajuću evidenciju.

Knjiženjem gotovinskih ulaznih računa i dnevnih prometa (knjige izlaznih računa) podaci se automatski knjiže u knjizi primitaka i izdataka.

Program automatski generira poredak u knjizi primitaka i izdataka po datumu knjiženja.

Knjigovodstvo obrtnika sadrži slijedeće izvještaje: bruto bilancu, stanje po kontima, karticu konta, stanje analitike, kartice i otvorene stavke poslovnih partnera, knjige ulaznih i izlaznih računa, obrazac PDV, pregled primitaka i izdataka, knjigu primitaka i izdataka, dnevnik knjiženja, sintetike po dokumentima, listu temeljnica i kontrolne liste.

Godišnji prijenos omogućava automatski prijenos otvorenih stavaka kupaca i dobavljača.

Plaće i kadrovska evidencija

Plaće

ZEMLJIŠTE - Integrirani računovodstveni informatički sustav koriste

Softver sa podrškom Infopartner IRIS koriste: